Artikel 1: Zomer Advocaten

1.1 Zomer Advocaten bestaat uit een samenwerkingsverband tussen mr E.J.M. Zomer-van den Berg (ingeschreven bij de KvK onder nummer: 20146326) en mr R.A.J. Zomer (ingeschreven bij de KvK onder nummer: 20156558), alsmede de bij hen in dienst zijnde advocaten, medewerkers en hulppersonen. Zij allen kunnen zich beroepen op deze Algemene Voorwaarden.

1.2 Zomer Advocaten is gevestigd te (4901 KZ) Oosterhout NB aan het Bouwlingplein 36.

1.3 Opdrachtgever, hierna te noemen: ‘cliënt’- geeft door de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden bij voorbaat toestemming aan de eventuele overdracht van de onderhavige overeenkomst(en) van opdracht aan een door Zomer Advocaten op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

 

Artikel 2: Overeenkomst van opdracht

2.1 Een overeenkomst van opdracht komt tot stand, nadat deze door Zomer Advocaten is aanvaard. Zomer Advocaten kan slechts vertegenwoordigd worden door een aan het kantoor verbonden advocaat. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Zomer Advocaten vrij te bepalen welke advocaat de opdracht uitvoert. Artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht die Zomer Advocaten aangaat en de toepassing van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever of derden is uitdrukkelijk uitgesloten. Bij interpretatieverschillen tussen vertalingen van deze Algemene Voorwaarden prevaleert de Nederlandse tekst.

2.3 De uitvoering van een opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de inhoud van de voor cliënt verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart Zomer Advocaten tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met de door Zomer Advocaten ten behoeve van opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

2.4 Deze Algemene Voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende en/of vervolgopdrachten.

 

Artikel 3: Het inschakelen van derden

3.1 Een opdracht aan Zomer Advocaten impliceert de bevoegdheid voor Zomer Advocaten om waar nodig derden in te schakelen en eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de cliënt te aanvaarden.

3.2 Zomer Advocaten zal bij het inschakelen van derden zorgvuldigheid in acht nemen en in gevallen waarin dit in redelijkheid kan worden gevergd, vooraf overleg plegen met de cliënt. Uitdrukkelijk wordt bepaald dat Zomer Advocaten, –tenzij de cliënt anders aangeeft–, vrij is in ieder geval zonder voorafgaand overleg de voor een zaak benodigde deurwaarders in te schakelen.

3.3 Zomer Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkoming van de ingeschakelde derde(n), behoudens opzet of grove nalatigheid van Zomer Advocaten zelf.

 

Artikel 4: Aansprakelijkheid

4.1 Iedere aansprakelijkheid van Zomer Advocaten is beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval, uit hoofde van de door haar afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat, conform de Verordening op de Administratie en de Financiële Integriteit van de Nederlandse Orde van Advocaten. Op verzoek wordt aan de opdrachtgever kosteloos een kopie van de polis van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering toegezonden.

4.2 Indien Zomer Advocaten voor schade, om welke reden dan ook, geen aanspraak heeft onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is deze beperkt tot het bedrag dat maximaal gelijk is aan het honorarium dat in de betreffende zaak waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit in rekening is gebracht, omzetbelasting daarin niet mee begrepen.

4.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval 12 maanden na het doen of nalaten waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Zomer Advocaten aansprakelijk is.

 

Artikel 5: Tarieven en betalingen

5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de cliënt aan Zomer Advocaten een honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal bestede uren, vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief, eventueel verhoogd met een factor in verband met specifieke deskundigheid en/of spoedeisendheid. Zomer Advocaten heeft het recht deze tarieven jaarlijks te wijzigen.

5.2 Daarnaast is de cliënt aan Zomer Advocaten verschuldigd 5% van het honorarium aan vaste kantoorkosten (waaronder begrepen de kosten van secretariële ondersteuning, telefoon, fax, fotokopieën, porti en drukwerk) en de verschotten die ten behoeve van de cliënt worden betaald. Alle bedragen zijn exclusief de verschuldigde omzetbelasting tegen het geldende tarief.

5.3 Alle declaraties van Zomer Advocaten dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim is en de wettelijke rente over het onbetaalde bedrag verschuldigd is vanaf de 15e dag na factuurdatum. Alle kosten in en buiten rechte die Zomer Advocaten moet maken voor de invordering van haar declaraties komen voor rekening van de cliënt. Deze kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van het totaal aan openstaande bedragen, met een minimum € 100,00. De integrale kosten zijn verschuldigd door cliënt aan Zomer Advocaten, ongeacht het resultaat van de zaak en de hoogte van de eventueel toegekende proceskostenvergoeding.

5.4 Bij niet of niet tijdige betaling van declaraties en/of voorschotdeclaraties heeft Zomer Advocaten voorts het recht haar werkzaamheden op te schorten, ook voor andere opdrachten van de opdrachtgever dan waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft. Alsdan is Zomer Advocaten niet aansprakelijk voor enigerlei schade, die mocht ontstaan ten gevolge van de opschorting.

 

Artikel 6: Derdengelden

6.1 Gelden die Zomer Advocaten ten behoeve van de cliënt ontvangt worden gestort op de bankrekening van de Stichting Derdengelden Zomer Advocaten. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt over de beheerde gelden geen rente vergoed.

6.2 Ten aanzien van derdengelden brengt Zomer Advocaten voor overboekingen en administratieve handelingen de gemaakte administratie- en bankkosten in rekening met een minimum van € 7,50 per handeling.

 

Artikel 7: Beëindiging en archivering

7.1 Zowel de cliënt als Zomer Advocaten kunnen de overeenkomst van opdracht beëindigen door schriftelijke mededeling daarvan aan de ander.

7.2 Zomer Advocaten heeft in beide gevallen, zoals genoemd in artikel 1, het recht het dossier van de cliënt onder zich te houden, totdat de cliënt volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

7.3 Voor zover het dossier en de ter hand gestelde bescheiden niet door de opdrachtgever worden teruggenomen, zullen deze tot uiterlijk 7 jaar na de datum van de laatste declaratie worden gearchiveerd. Daarna heeft Zomer Advocaten het recht het dossier te vernietigen.

 

Artikel 8: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

8.1 De rechtsverhouding tussen de cliënt en Zomer Advocaten is onderworpen aan het Nederlands recht.

8.2 De Rechtbank Zeeland-West-Brabant is bevoegd.

 

Artikel 9: Algemene Voorwaarden

9.1 Deze Algemene Voorwaarden, alsmede de eventueel daarin opgenomen wijzigingen, kunnen te allen tijde worden geraadpleegd op de website van Zomer Advocaten, www.zomeradvocaten.com