Artikel 1 Zomer Advocaten
1.1 Maatschap Zomer Advocaten is een samenwerkingsverband tussen de advocaten mw. mr. E.J.M. Zomer-van den Berg, mr. R.A.J. Zomer en mr. K.J. Zomer, alsmede de bij hen in dienst zijnde advocaten, medewerkers en hulppersonen. Zij allen kunnen zich beroepen op deze Algemene Voorwaarden.
1.2 Zomer Advocaten is gevestigd te (4901 KZ) Oosterhout NB aan het Bouwlingplein 36 en ingeschreven onder 68633114 bij de Kamer van Koophandel.
1.3 Opdrachtgever -hierna te noemen: ‘cliënt’- geeft door aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden bij voorbaat toestemming aan de eventuele overdracht van de onderhavige overeenkomst(en) van opdracht aan een door Zomer Advocaten op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Artikel 2 De overeenkomst van opdracht
2.1 Een overeenkomst van opdracht komt tot stand nadat deze door Zomer Advocaten is aanvaard. Zomer Advocaten kan slechts vertegenwoordigd worden door een aan het kantoor verbonden advocaat. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is Zomer Advocaten vrij te bepalen welke advocaat de opdracht uitvoert. Artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing.
2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht die Zomer Advocaten aangaat en de toepassing van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever of derden is uitdrukkelijk uitgesloten. Bij interpretatieverschillen tussen vertalingen van deze Algemene Voorwaarden prevaleert de Nederlandse tekst.
2.3 De uitvoering van een opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de inhoud van de voor cliënt verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart Zomer Advocaten tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met de door Zomer Advocaten ten behoeve van opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
2.4 Op grond van geldende regelgeving, waaronder de Wwft (Wet ter voorkoming van Witwassen & Financieren van Terrorisme), is Zomer Advocaten verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Met het geven van een opdracht aan Zomer Advocaten bevestigt cliënt hiermee bekend te zijn en voor zover nodig zijn toestemming te geven.
2.5 Deze Algemene Voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende en/of vervolgopdrachten.

Artikel 3 Het inschakelen van derden
3.1 Een opdracht aan Zomer Advocaten impliceert de bevoegdheid voor Zomer Advocaten waar nodig derden in te schakelen en eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de cliënt te aanvaarden.
3.2 Zomer Advocaten zal bij het inschakelen van derden zorgvuldigheid in acht nemen en in gevallen waarin dit in redelijkheid kan worden gevergd, vooraf overleg plegen met cliënt. Uitdrukkelijk wordt bepaald dat Zomer Advocaten –tenzij cliënt anders aangeeft– vrij is in ieder geval zonder voorafgaand overleg de voor een zaak benodigde deurwaarders in te schakelen.
3.3 Zomer Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkoming van de ingeschakelde derde(n), behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid van Zomer Advocaten zelf.

Artikel 4 Aansprakelijkheid en aansprakelijkheidsbeperking
4.1 Iedere aansprakelijkheid van Zomer Advocaten is beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar afgesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering aanspraak bestaat. De verzekering voldoet aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten middels de Verordening op de Advocatuur (Voda) daaraan stelt. Op eerste verzoek wordt een kopie van de polis van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en verzekeringsverklaring toegezonden.
4.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval 12 maanden na het doen of nalaten waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Zomer Advocaten aansprakelijk is.

Artikel 5 Verplichtingen van de opdrachtgever, tarieven en girale betalingen
5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is cliënt aan Zomer Advocaten een honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal bestede uren, vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief, eventueel verhoogd met een factor in verband met specifieke deskundigheid en/of spoedeisendheid. Zomer Advocaten heeft het recht deze tarieven jaarlijks te wijzigen.
5.2 Alle declaraties van Zomer Advocaten dienen zonder opschorting of verrekening binnen 15 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en aansprakelijk voor voldoening van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW, alsmede voor alle door Zomer Advocaten in verband met de invordering gemaakte kosten. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die Zomer Advocaten moet maken voor de invordering van haar declaraties komen voor rekening van cliënt. Deze kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van het totaal aan openstaande bedragen met een minimum € 100,00. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten en zullen integraal voor rekening van cliënt aan Zomer Advocaten zijn, ongeacht het resultaat van de zaak en de hoogte van de eventueel toegekende proceskostenveroordeling.
5.3 Bij niet of niet tijdige betaling van declaraties en/of voorschotdeclaraties heeft Zomer Advocaten voorts het recht haar werkzaamheden op te schorten, ook voor andere opdrachten van de opdrachtgever dan waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft. Alsdan is Zomer Advocaten niet aansprakelijk voor enigerlei schade, die mocht ontstaan ten gevolge van de opschorting.
5.4 Indien de opdrachtgever een ander is dan de cliënt, zijn cliënt en opdrachtgever ieder hoofdelijk aansprakelijk voor hetgeen ter zake van de voor de cliënt verrichte diensten of werkzaamheden aan Zomer Advocaten verschuldigd is, tenzij uitdrukkelijk de een of de ander uit die hoofdelijke aansprakelijkheid is ontslagen.

Artikel 6 Derdengelden
6.1 Gelden die Zomer Advocaten ten behoeve van cliënt ontvangt worden gestort op de bankrekening van de Stichting Derdengelden Zomer Advocaten. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen wordt over de beheerde gelden geen rente vergoed.
6.2 Ten aanzien van de administratie en beheer van derdengelden brengt Zomer Advocaten voor overboekingen en administratieve handelingen als verschot de gemaakte administratie- en bankkosten in rekening met een minimum van € 15,00 per handeling (exclusief btw).

Artikel 7 Beëindiging en archivering
7.1 Zowel cliënt als Zomer Advocaten kunnen de overeenkomst van opdracht beëindigen door schriftelijke mededeling daarvan aan de ander.
7.2 Zomer Advocaten heeft in beide gevallen, zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, het recht het dossier van de cliënt onder zich te houden, totdat de cliënt volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
7.3 Voor zover het dossier en de ter hand gestelde bescheiden niet door de opdrachtgever worden teruggenomen, zullen deze tot uiterlijk 7 jaar na de datum van de laatste declaratie worden gearchiveerd. Daarna heeft Zomer Advocaten het recht het dossier te vernietigen.

Artikel 8 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
8.1 De rechtsverhouding tussen cliënt en Zomer Advocaten is onderworpen aan het Nederlands recht.
8.2 De rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, is bevoegd.
8.3 Zomer Advocaten kent een interne klachtenregeling. Daarin is opgenomen op welke wijze klachten kunnen worden ingediend en hoe klachten door Zomer Advocaten worden behandeld en afgehandeld. De interne klachtenregeling is te raadplegen op de website van Zomer Advocaten.

Artikel 9 Algemene Voorwaarden
9.1 Deze Algemene Voorwaarden, alsmede de eventueel daarin opgenomen wijzigingen, kunnen te allen tijde worden geraadpleegd op de website van Zomer Advocaten: www.ZomerAdvocaten.com

12 oktober 2023